fbpx

Sociale vaardigheidstraining voor kinderen

Kan je kind niet goed opkomen voor zichzelf?
Weet je kind niet wat te doen als hij of zij gepest wordt?
Maakt je kind moeilijk vriendjes en/of vriendinnetjes?
Wordt je kind veel buitengesloten?
Vindt je kind het moeilijk om zijn of haar gevoelens onder woorden te brengen? 

Goede sociale vaardigheden spelen een belangrijke rol in het leven. Het is belangrijk dat een kind leert omgaan met zichzelf en met anderen in verschillen de situaties. Op een manier dat iedereen daar positieve gevoelens bij ervaart, maar ook dat negatieve gevoelens constructief kunnen worden hanteerd.

Sommige kinderen missen een bepaald sociaal inzicht en/of sociale vaardigheden of durven ze niet te gebruiken. Je kunt daarbij denken aan verlegen/teruggetrokken gedrag of agressief gedrag. Hierdoor worden kinderen vaak extra moeilijk opgenomen in een groep. Bovendien dreigen ze hierdoor steeds opnieuw in moeilijkheden te komen in de omgang met anderen. ‘Iets niet durven zeggen’ en er dan over gaan piekeren en bijvoorbeeld steeds maar ja zeggen terwijl je dat eigenlijk helemaal niet wilt, kan veel verdriet geven. Kinderen en jongeren waarbij de sociale vaardigheden onvoldoende tot ontwikkeling zijn gekomen, zijn vaak verlegen, onhandig in de omgang of maken juist steeds ruzie. Kinderen kunnen zo in een negatieve spiraal terecht komen. Dit kan van grote invloed zijn in de beleving van school, familiecontacten, contacten met leeftijdgenoten of bijvoorbeeld de sportclub. De kinderen ervaren sociale contacten als negatieve gebeurtenissen, waarbij zij vaak verdriet ervaren en zich voelen afgewezen door leeftijdgenootjes. Kinderen die zich niet goed kunnen verplaatsen in de gevoelens van anderen ondervinden vaak problemen in het spelen met leeftijdsgenoten maar ook in de omgang met volwassenen. 

KnopOm biedt individuele trainingen in groepsverband aan om actief aan de slag te gaan met deze tekortkomingen. Deze training wordt geboden aan kinderen van groep 5 tot met groep 8. De training is gebaseerd op de principes van de Goldstein-methode. De methode van Goldstein is een leertheoretische en gedragstherapeutische interventie die de nadruk legt op het bekrachtigen van gewenst gedrag en het ontmoedigen van ongewenst gedrag. 

Doelen van de training

  • Verwerven van kennis over sociale vaardigheden om beter te kunnen handelen in complexe situaties

  • Het kind competenter maken in de sociale omgang met leeftijdgenootjes

  • Minder spanning ervaren en minder faalangstig zijn in sociale situaties

  • Het kind stimuleren het aangeleerde gedrag toe te passen in zijn dagelijkse omgeving 

Het uiteindelijke doel is dat het kind deze vaardigheden volledig eigen maakt en dat het uiteindelijk iets vanzelfsprekends wordt.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van vier stappen:

  1. Mondeling: voordoen van sociaal vaardig gedrag
  2. Gedragsoefening: het inoefenen van sociaal gedrag
  3. Bekrachtiging: belonen van getoond sociaal vaardig gedrag
  4. Transfertraining: oefenen van het geleerde in dagelijkse situaties

Waarom groepsbehandeling?

Allereerst kunnen de moeilijkheden in een groep duidelijker naar voren komen. Daarnaast geeft de groep de mogelijkheid ervaringen uit te wisselen en te herkennen. Dit geeft een gevoel van verbondenheid. Het kind voelt zich niet alleen in zijn of haar beperkingen. De steun die dit geeft verhoogt de motivatie om zich de geleerde vaardigheden uit de training eigen te maken. 

Verder biedt een groepstraining de mogelijkheid om een breed scala aan modellen naar voren te laten komen waarmee de kinderen zich kunnen indentificeren. Ze kunnen een modelgedrag kiezen waarbij zij zich prettig voelen in de uitvoering. Dit maakt het makkelijker om het gedrag eigen te maken. 

vanenHoe?

De training beslaat 12 bijeenkomsten inclusief het indicatie/intakegesprek en de slotbijeenkomst. Ieder kind gaat voor en met zichzelf aan de slag (vandaar individuele training in groepsverband). Intussen leren kinderen uiteraard ook van elkaar. Er wordt gewerkt met een werkboek. Tussentijds worden huiswerkopdrachten meegegeven en het is wenselijk dat de kinderen daar zo’n half uur per dag voor uit te trekken gedurende de hele training. Met andere woorden; ze gaan flink aan de slag! 

 

Indien je kind in behandeling is bij een zorginstelling verdient het de voorkeur deze training daar te bespreken. In veel gevallen kan deze training naast een andere behandeling lopen of kan de behandeling  gepauzeerd worden. Indien gewenst kan KnopOm overleggen met de betrokken hulpverlener / (huis)arts of therapeut. Dit gebeurt uiteraard nooit zonder toestemming van de ouders/verzorgers.

 Voorwaarde voor deelname aan de training is sowieso een indicatiegesprek; deze training is niet geschikt voor iedereen. 

De training 

Op dit moment verzorgt KnopOm de training voor kinderen in de leeftijd van                                                                                                     10 tot en met 12 &                                                                                     13 tot en met 16

De trainingen gaan bij voldoende aanmeldingen van start op vrijdagmiddag om 15.30 uur of zaterdagochtend om 10.30 uur. 

Iedere bijeenkomst zal ongeveer vijf kwartier duren. Er nemen minimaal 6 deelnemers deel aan de groep en maximaal 8. 

Kosten training: 

 De training kost € 597,00 en is vrijgesteld van BTW

 Daarbij zijn inbegrepen :

  • 12 contactmomenten: een diagnostisch/intake gesprek, 10 x individueel trainen in de groep en een afsluitende bijeenkomst waarbij ouders ook aanwezig zijn. 

  • het werkboek waarvan gebruik gemaakt wordt en werkmaterialen

De mogelijkheid bestaat om in drie termijnen te betalen. Daarvoor wordt eenmalig € 12,50 extra in rekening gebracht. 

 

De training kan eventueel ook in company verzorgd worden. Meer weten? Neem contact op!

 

 

Er bestaan ook mogelijkheden om deze training individueel te volgen. Meer weten? Neem contact op via

Ik ben een geregistreerd jeugd- en gezinsprofessional en sta ingeschreven bij de stichting kwaliteitsregister jeugd (SKJ). Daarnaast ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW) en ben ik als gecertificeerde vertrouwenspersoon aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen