Externe Vertrouwenspersoon

Een veilig werkklimaat

Een gezond en veilig werkklimaat kenmerkt zich door wederzijds respect, collegialiteit en openheid, respect voor andere culturen en religies. De meeste bedrijven en organisaties hebben daarom een gedragscode die de onderlinge omgangsvormen voorschrijft. Wanneer er klachten zijn omtrent ongewenst gedrag ontstaat er psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Wat is Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)?

PSA ontstaat wanneer mensen zich in sociaal opzicht niet veilig voelen op hun werkplek. Bij pesten bijvoorbeeld of agressie, bij te hoge werkdruk, of wanneer ze gediscrimineerd worden. In plaats van fluitend naar hun werk te gaan, komen ze met lood in hun schoenen op hun werkplek aan. Niet bevorderlijk voor het primaire proces en bovendien blijkt veel ziekteverzuim hierop terug te voeren. Wanneer u dit wil voorkomen of wanneer het al zo ervaren wordt, kan men een vertrouwenspersoon betrekken. Een goed PSA beleid voorkomt verzuim.

KnopOm vertrouwensdiensten

Een vertrouwenspersoon heeft drie functies. Een luisterend oor, concrete praktische ondersteuning én goed doorverwijzen als dat aan de orde is.

Een luisterend oor

Als externe vertrouwenspersoon bied ik in eerste instantie een veilige plek. Daarbij gaat het er vaak om, dat je de gelegenheid krijgt om je hart te luchten en je gedachten te ordenen. Daarin heb ik als vertrouwenspersoon een coachende rol.

Concrete, praktische ondersteuning

Soms is het wenselijk om met mensen mee te gaan naar een gesprek, bijvoorbeeld als iemand grensoverschrijdend gedrag heeft ervaren van een collega of leidinggevende en dat vervolgens niet zelf bespreekbaar kan of durft te maken. De vertrouwenspersoon heeft dan geen bemiddelende rol, maar kan wel helpen in de voorbereiding van een gesprek. Ook kan gedacht worden aan een eerste contact met een (hulpverlenende) instantie. De vertrouwenspersoon is in beide gevallen dan bij het gesprek aanwezig ter ondersteuning. Indien iemand besluit een klachtenprocedure te doorlopen kan de vertrouwenspersoon ook daar praktische ondersteuning in bieden.

Verwijzen waar nodig

Een derde functie van een (externe) vertrouwenspersoon is de verwijzende rol. Een vertrouwenspersoon heeft een goed zicht op de sociale kaart en kent de (financiële) mogelijkheden van de organisatie voor wat betreft het inzetten van coaching, therapie en andere vormen van zorg en/of kan daar (anoniem) over in gesprek met de organisatie.

Waarom KnopOm?

Natuurlijk biedt Knopom stevige dienstverlening. Maar oknopomok voor inhoudelijk advies is KnopOm je samenwerkingspartner. KnopOm kent het werkveld, zowel op management-niveau als op de werkvloer. KnopOm heeft de kennis en een zeer uitgebreid netwerk. Daarom kan KnopOm vertrouwensdiensten efficient en effectief te werk gaan.

Bel of mail je vraag en ik neem binnen twee werkdagen contact met je op.

Monique de Waard
Telefoon: 06-170 170 43