Algemene Voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden  KnopOm

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

 • KnopOm training en advies, hierna te noemen KnopOm:

bc. M.A.M. de Waard gevestigd Burgemeester van Rijnsingel 16, 5941 NL Venlo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Venlo onder nummer 53948181.

 • Cliënt: Natuurlijk persoon of rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan met KnopOm.
 • Open Inschrijving: Module waarvoor een cliënt zonder tussenkomst van derden zich vrij kan inschrijven georganiseerd door of onder auspiciën van KnopOm, en waarvan de inhoud wordt bepaald door KnopOm.
 • In Company: Training waarbij KnopOm in overleg met cliënt de inhoud van de werkzaamheden vaststelt.
 • Verschuiving: De eenmalige mogelijkheid van cliënt om de module op een ander tijdstip te volgen dan waarvoor is ingeschreven.

Artikel 2: Voorwaarden van toepassing

 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met KnopOm, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen, workshops, en andere vormen van opleiding of advisering en de ruimste zin van het woord, hierna te noemen ‘training’.
 2. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door KnopOm schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Bij aanvraag van offerte, inschrijving bij open inschrijving of aangaan van overeenkomst worden de algemene voorwaarden van KnopOm onherroepelijk geaccepteerd door cliënt en verklaard deze op de hoogte te zijn van de inhoud en de strekking.

Artikel 3: Omvang verplichtingen

 1. KnopOm spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 2. Indien KnopOm voor de uitvoering van de werkzaamheden afhankelijk is van informatie of medewerking van cliënt, is KnopOm ontslagen uit haar verplichtingen indien cliënt niet tijdig de informatie verstrekt dan wel haar medewerking verleent.

Artikel 4: Offerte

 1. Offertes zijn voor KnopOm niet bindend en dienen uitsluitend tot het plaatsen van een aanbod.
 2. Een overeenkomst komt tot stand bij schriftelijke bevestiging door KnopOm, dan wel op het moment dat KnopOm aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van het betreffende aanbod.

Artikel 5: Overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen KnopOm en Cliënt komt eerst tot stand nadat dit schriftelijk of elektronisch door KnopOm is bevestigd.
 2. Indien cliënt na het sluiten van de overeenkomst een wijziging verlangt, niet zijnde een (gedeeltelijke) annulering zal dit door KnopOm naar redelijkheid worden aanvaard. Wijzigingen komen uitsluitend schriftelijk tot stand waarop artikel 4 van toepassing is.
 3. Bij Open Inschrijving verklaart cliënt op de hoogte te zijn van de vereiste voorkennis en te voldoen aan de eisen.
 4. Bij Open Inschrijvingen is vervanging door een ander natuurlijk persoon altijd mogelijk mits KnopOm hiervan voorafgaand schriftelijk of elektronisch op de hoogte wordt gesteld. Vervanging na de start van de training is niet toegestaan.

Artikel 6: Verschuiving van Uitvoerdatum

 1. Verschuiving van uitvoerdatum bij Open Inschrijving is eenmalig mogelijk indien binnen 13 maanden de zelfde module wordt aangeboden, onder voorbehoud dat de training nog niet is volgeboekt. KnopOm bevestigd schriftelijk of verschuiving mogelijk is.
 2. Verschuiving van uitvoerdatum bij In Company trainingen worden in onderling overleg vastgesteld, doch uiterlijk 6 maanden na oorspronkelijke uitvoerdatum.
 3. Na verschuiving is annulering door cliënt niet mogelijk.

Artikel 7: Annulering van Overeenkomst

 1. De opdrachtgever voor een training heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training te annuleren.
 2. Geheel of gedeeltelijke annulering van een In Company overeenkomst waarbij een vaste prijs is overeengekomen is mogelijk waarbij in geval van annulering tot 6 weken voor de uitvoeringsdatum  € 90.- administratiekosten in rekening wordt gesteld.

Bij annulering binnen 3 tot 6 weken van de uitvoeringsdatum wordt 50% van de overeengekomen prijs gedeclareerd. Bij annulering binnen drie weken van de uitvoerdatum wordt 100 % van de kosten in rekening gebracht. Bij gedeeltelijke annulering worden de kosten naar rato in rekening gesteld.

 1. Geheel of gedeeltelijke annulering van een In Company overeenkomst waarbij een variabele prijs is overeengekomen is mogelijk waarbij in geval van annulering tot 6 weken voor de uitvoeringsdatum de gemaakte kosten en reeds aangegane verplichtingen in rekening worden gebracht. Van de niet geleverde uren wordt 50% in rekening gesteld. Bij gedeeltelijke annulering worden de kosten naar rato in rekening gesteld.
 2. Niet-deelnemen aan een activiteit op de ingeschreven datum wordt als een annulering beschouwd ook als op een later tijdstip aan de zelfde activiteit wordt deelgenomen.
 3. Bij annulering van een Open Inschrijving  tot twee maanden voor aanvang van de open opleiding is de opdrachtgever 10% van het cursusgeld verschuldigd, met een minimum van € 50,-. Bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van de open opleiding is de opdrachtgever 25% van het cursusgeld verschuldigd. Bij annulering korter dan één maand voor aanvang van de open opleiding is de opdrachtgever 50% van het cursusgeld verschuldigd. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de open opleiding is de opdrachtgever het volledige cursusgeld verschuldigd. Bij gedeeltelijke annulering worden de kosten naar rato in rekening gesteld.
 4. Annulering is niet mogelijk op basis van het achteraf niet akkoord gaan van cliënt met overeengekomen prijs of betalingswijze.

Artikel 8: Ontbinding overeenkomst

 1. In geval het aantal deelnemers voor Open Inschrijvingen onder het door KnopOm gestelde minimum ligt, is KnopOm gerechtigd het programma af te gelasten en de overeenkomst te ontbinden zover de cliënt niet wenst deel te nemen op een door KnopOm aangeboden alternatieve datum. KnopOm is niet gehouden tot enige schadevergoeding, hoe dan ook genaamd.
 2. Artikel 8.1 is uitsluitend van toepassing indien cliënt de datum van de deelname nog niet heeft verschoven.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever zullen diens (betalings)verplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn en is KnopOm gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat KnopOm tot enige schadevergoeding is gehouden. Eveneens zullen de (betalings)verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar worden in geval KnopOm omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan haar (betalings)verplichtingen zal (kunnen) voldoen en is KnopOm gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat KnopOm tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 9: Prijzen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle prijzen van KnopOm in Euro exclusief omzetbelasting.
 2. De In Company trainingen kunnen tegen een vaste prijs dan wel vaste prijs per eenheid gefactureerd worden, waarbij in het laatste geval de daadwerkelijk gebruikte eenheden worden gefactureerd.
 3. Indien zich, na totstandkoming van de overeenkomst tussen KnopOm en cliënt omstandigheden, ter zake van de kostprijsfactoren, voordoen die een wijziging van de overeenkomst rechtvaardigen, is KnopOm gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te wijzigen, zonder dat dit kan leiden tot annulering van gegeven opdracht door cliënt. Indexatie kan slechts plaatsvinden nadat drie maanden zijn verstreken sinds het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 10: Betaling

 1. Betalingen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum verricht te worden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is een wettelijke handelsrente verschuldigd vermeerderd met buitengerechtelijke incassokosten tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag. Schuldvergelijk is zijdens de cliënt nimmer toegestaan.
 2. Alle kosten gemaakt door KnopOm met betrekking tot de invordering van het door de cliënt verschuldigde bedrag zijn voor rekening van de cliënt. Deze kosten zullen minimaal 10% van de factuurwaarde bedragen.
 3. De door Cliënt gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ongeacht aanwijzingen van cliënt bij betaling.

Artikel 11: Overmacht

 1. KnopOm behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht trainingen te annuleren, wijzigen, verplaatsen, dan wel te onderbreken totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet langer voordoet. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van KnopOm onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van KnopOm kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien dan wel voorzienbaar was.
 2. Indien KnopOm door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft KnopOm het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmachttoestand, dan wel de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien KnopOm de uitvoering van de overeenkomst opschort en de overmachttoestand twee maanden heeft geduurd, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. KnopOm is gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat de, tot nakoming verhinderende omstandigheid, zich aandiende.
 4. Bij annulering op grond van dit artikel is KnopOm nimmer gehouden tot vergoeding van eventueel voor opdrachtgever hieruit voorvloeiende schade.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. De organisatie en uitvoering van Modules en Trainingen, waaronder begrepen het opstellen van het cursusmateriaal, geschieden naar beste vermogen van KnopOm.
 2. Deelname aan Modules en Trainingen zijn geheel voor eigen risico van de cliënt, en KnopOm aanvaart derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor tijdens het programma ontstaan verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de cliënt alsmede voor tijdens het programma opgelopen persoonlijk letsel van de deelnemer.
 3. Het handelen door cliënt naar aanleiding van de modules en trainingen alsmede het cursusmateriaal, geschiedt geheel voor risico van de cliënt. KnopOm is jegens cliënt, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, welke voor de cliënt voortvloeit uit het handelen naar aanleiding van de modules en trainingen.
 4. Mocht, met inachtneming van hetgeen in het voorgaande lid van dit artikel bepaald, blijken dat de ontstane schade en of enig nadeel voor rekening van KnopOm dienen te komen, dan zal de totale aansprakelijkheid van KnopOm in geen geval hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de, bij de totstandkoming van de overeenkomst overeengekomen prijs.
 5. De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van KnopOm berust op de cliënt, welke door deze wordt aanvaard.

Artikel 13: Auteursrecht

 1. De auteursrechten alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle door KnopOm verstrekte documentatie en materialen (inclusief software) zijn voorbehouden. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van KnopOm (een deel van) voornoemde documentatie en materialen te verveelvoudigen, openbaar te maken dan wel te bewerken.
 2. Voorts is het zonder voorafgaande toestemming van KnopOm niet toegestaan om opnamen in beeld en of geluid te maken van een programma of een gedeelte daarvan.

Artikel 14: Klachten

 1. Eventuele klachten omtrent de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen acht dagen na uitvoering per aangetekende brief bij KnopOm worden ingediend.
 2. Eventuele reclames schorten de verplichting van de cliënt tot betaling niet op.
 3. Indien KnopOm van oordeel is dat een klacht gegrond voorkomt zal KnopOm slechts verplicht zijn een, in onderling overleg te bepalen korting te verlenen, hetzij tot vervangende levering over te gaan.

Artikel 15: Geschillen

 1. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen, opdrachten en gesloten overeenkomsten, is bij uitsluiting Nederlands Recht van toepassing.
 2. De bevoegde rechter te Roermond is met uitsluiting van iedere andere rechter bevoegd kennis te nemen van alle geschillen gerezen naar aanleiding van aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten, op welke deze voorwaarde van toepassing zijn.